Skip to main content
Evenement aanmelden

Wethouder benadrukt belang kleinere evenementen

By Redactie
Laatste update:

Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond werd het evenementbeleid behandeld. Per volgend jaar moet deze vernieuwd worden. Het huidige beleid stamt uit 2006. Wethouder Lars Carree sprak daarin zijn steun uit voor maatschappelijke evenementen die vaak door een kleine groep vrijwilligers op touw worden gezet. Naast dit onderwerp bevatte de agenda een reeks aan dossiers, van F1, via de veiligheidsregio naar de nieuwe reddingspost.

Dit verslag is in samenwerking met de Zandvoortse Courant 

Karim el Gebaly opende als voorzitter de raadscommissie van dinsdag 6 juni. Ondanks dat er een lange agenda stond te wachten verliep de avond redelijk vlot, omdat veel uiteindelijk als hamerstuk zou worden aangemerkt richting de komende raadsvergadering. D66 was vanavond niet aanwezig.

Tijdens de rondvraag werden diverse onderwerpen besproken. Nikkie van Essen van GroenLinks uitte bezorgdheid over het gebrek aan groenonderhoud in Nieuw-Noord en opperde de inzet van groenambassadeurs.

ZEE vroeg naar het verwijderen van verbodsborden voor scooters bij het startpunt van het Blauwe Tram fietspad. Wethouder Martijn Hendriks legde uit dat er geen verkeersbesluit aan ten grondslag lag en dat er een tegenstrijdigheid ontstond met een ander verlichtingsbord. Hij verwachtte echter geen problemen na het verwijderen van de borden, omdat scootergebruik op het fietspad ontmoedigd wordt en er handhaving plaatsvindt. Tevens kondigde hij een sanering van het aantal borden in Zandvoort aan vanwege overtolligheid die voor meer verwarring dan duidelijkheid leidt op sommige plekken.

Maaike Koper van de PvdA maakte zich zorgen over de sluiting van de Dance Academy, een belangrijk onderdeel van het sport- en cultuuraanbod. Wethouder Lars Carree gaf aan dat hij direct met de eigenaren in gesprek is gegaan, maar wees op de complexiteit van de situatie met energiekosten, huurverhogingen en andere financiële problemen.

Marloes Paap van Jong Zandvoort vroeg waarom de Haltestraat deze zomer niet gesloten wordt voor fietsers vanwege gevaarlijke situaties in voorgaande jaren. Wethouder Carree benoemde de ontevredenheid van bewoners en ondernemers bij eerdere sluitingen en de verwarring rondom het parkeren en fietsen. Hij erkende het veiligheidsrisico en pleitte voor handhaving.

Formule 1

Het eerstvolgende agendapunt betreft de wijziging van de APV tijdens de Formule 1 komende zomer. Patrick Berg (OPZ) vroeg zich af waarom het flyerverbod alleen tijdens de F1-week wordt uitgerold en niet altijd van toepassing is. Portefeuillehouder David Moolenburgh antwoordde dat dit bij het wijzigen van de hele APV moet worden meegenomen. Hierop kondigde Berg een motie aan, die op veel steun kon rekenen.

De PvdA zet vraagtekens bij de aparte regels voor verkoop van zwak en sterk alcoholische dranken. “Waarom is zwak tot 15.00 uur en sterk tot 17.00 uur?” “Omdat de ervaring leert dat vooral zwak alcoholische dranken de grootste overlast veroorzaken”, luidde het antwoord.

De PVV wil beter toezicht op de woekerprijzen van sommige taxi’s, die zich in vorige jaren voordeden. Moolenburgh zegde toe dat hier extra op gehandhaafd en gereguleerd gaat worden.

 

Veiligheidsregio

Er volgden drie agendapunten over de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De eerste twee, een zienswijze op het jaarverslag 2022 en de ontwerpprogrammabegroting, gingen als hamerstuk door naar de raad. Het derde punt leverde een wat langere discussie op. Dit gaat over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, die onder meer de kosten en afspraken onder gemeenten binnen de regio verdeelt. Hierin staat ook een voorstel over een nieuwe adviescommissie als afvaardiging van de raad richting de VRK.

Voorstanders als VVD, OPZ en ZEE zien de meerwaarde ervan omdat je als raad meer inzicht zou krijgen in hoe de processen en denkwijzen bij andere gemeenten lopen, die dan voor Zandvoort relevant kunnen zijn bij besluitvorming. Ook de PVV is voor. CDA, Jong Zandvoort en PvdA stonden niet meteen te springen. “Ik zie de toegevoeging niet zo. Het gesprek en besluitvorming vindt hier in de raad plaats. Er hoeft geen extra energie te worden gebruikt door raadsleden aan zo’n commissie te laten deelnemen.” GroenLinks sloot zich hierbij aan. Uiteindelijk zag CDA wel iets in een proef van zo’n regionale raadsadviescommissie.

Evenementenbeleid

Sinds 2006 werkt Zandvoort met hetzelfde evenementenbeleid. Daar moet verandering in komen, is een breed gedragen oproep. De eerste aanzet wordt nu gegeven met de startnotitie evenementenbeleid 2024. Met alleen al ruim 100 evenementen op de agenda in het huidige seizoen, groeit het aanbod in Zandvoort.

Jong Zandvoort vroeg zich af of de onvrede bij een aantal door hen gesproken ondernemers over normen binnen het huidige beleid voldoende wordt meegenomen. “Hoe wordt het bestaande beleid gevalueerd en meegenomen in het nieuwe beleid?” Onder meer ZEE wilde een toelichting op de afbakening tussen commerciële en maatschappelijke evenementen. OPZ verbaasde zich over de inrichting van het proces, waarbij de toeristische visie eind dit jaar op de agenda staat.

Volgens wethouder Carree is de evenementenbranche flink veranderd ten opzichte van bijna 18 jaar geleden. Hij wil meer doen voor de ondersteuning van maatschappelijke evenementen die door kleine partijen, vrijwilligers, zijn opgezet. “De waarde van deze events die niet per se toeristen trekken, maar vooral de bewoners zelf, benadruk ik graag.”

Carree benadrukte verder dat de evaluatie van het huidige beleid van groot belang is en dat dit onder meer betrokken wordt bij de bestaande evenementen commissie, waar verschillende organiserende partijen aanschuiven.

De wethouder zei geen signalen te ontvangen van sterke onvrede bij ondernemers en vroeg Jong Zandvoort om die mensen door te sturen naar hem voor een afspraak. Tot slot schetste Carree de tijdlijn, de reden waarom de behandeling van dit beleid niet kan wachten op de toeristische visie. De startnotitie komt terug als bespreekstuk in de raadsvergadering.

Lees ook: Geslaagde eerste editie Buurtfeest Nieuw-Noord

Reddingspost Zuid

Veel partijen balen van vertraging en de hogere kosten die gepaard zijn gegaan in aanloop naar de bouw van de nieuwe reddingspost Zuid. Die kosten zijn vooral gemaakt tijdens en vanwege procedures tegen bezwaarmakers. Iedereen ziet wel de noodzaak in van de komst van een vernieuwde plek voor de reddingsbrigade. Er leven nog een aantal vragen over het vrij te geven krediet, OPZ kondigde hierop een amendement aan. Ook dit item komt daarom terug als bespreekstuk.

Om kwart over elf sloot de voorzitter de vergadering. Op 20 juni komt de gemeenteraad bijeen om tot besluitvorming te komen over de stukken uit de commissie van dinsdag en donderdag.

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl