Zandvoortse vlag | public domain

Lopende, slepende en pijnlijke zaken

By Redactie
Door Redactie
Laatste update:

De 2e raadscommissievergadering van de nieuw gekozen gemeenteraad van afgelopen dinsdag 10 mei kende een volle agenda van actuele en lopende zaken. We benoemen in en het kort de belangrijkste zaken en zoomen dan in op twee ‘pijnpunten’: de zorg voor kinderen die recht hebben op jeugdhulp en de problematiek van de overlast van jongeren (met name uit Amsterdam) die ons weer staat te wachten nu het zomerseizoen aanbreekt.

Eerst een aantal punten in het kort. Naast de bestaande opvang in hotels en bij particulieren komen er voor gevluchte Oekraïners 60 tijdelijke wooncontainers bij voor ongeveer 120 mensen op het voormalige Curiedexterrein. Er komt nog een inspraakavond over de duur van deze opvang en over het voorkomen van vertraging in de planning voor reguliere woningbouw op dit terrein. In de slepende kwestie rond de voorgenomen sloop van de zogeheten Passagepanden wordt nu naarstig gezocht naar een datum voor het kort geding waarmee de gemeente hoopt hierin een beslissing te kunnen forceren. Ondertussen is ook de voorbereiding op de Formule 1 in volle gang. Er worden 40.000 meer bezoekers verwacht dan vorig jaar en de gemeente en andere partijen zijn druk in overleg over alle aspecten die te maken hebben met wat wethouder van Haeften (D66) in goed Nederlands omschreef als ‘crowdmanagement’. Verder is er intensief overleg met ondernemers over versterking van het winkelgebied in het centrum en is er een subsidieaanvraag gedaan om die versterking mogelijk te maken. Een andere ‘slepende’ kwestie, die van de verkeersveiligheid bij het kruispunt prinsesseweg/koninginneweg kwam ook ter tafel, mede omdat daar onlangs nog een ongeluk plaatsvond. Wethouder Ellen Verheij (VVD) legde uit dat dit probleem onderdeel uitmaakt van een grotere mobiliteitsvisie waarin alle verkeersstromen in kaart gebracht gaan worden. Even afwachten dus nog helaas, maar haar opvolger, benadrukte ze, zal hier druk mee aan de slag gaan.

Jeugdzorg
Dan de twee ‘pijnpunten’. Terenja Dors van het ‘Netwerk 023Vaktherapeuten’ gaf een toelichting op een onlangs bij wethouder van Haeften ingediende petitie. In deze petitie, ondertekend door meer dan zeshonderd ouders, huisartsen en zorgprofessionals, wordt de gemeente opgeroepen om de ondersteuning van vaktherapeuten aan ouders en kinderen met een jeugdhulpindicatie vanaf 2023 op te nemen in de zogeheten ‘gecontracteerde jeugdhulp’. Deze vaktherapie wordt al sinds 2015 niet meer vergoed en dat leidt tot grote problemen. Er zijn in de afgelopen jaren talloze bezwaarzaken en zelfs juridische processen geweest om die vergoeding wel te krijgen en in alle gevallen, zo vertelde Terenja Dors, zijn ouders daarbij in het gelijk gesteld. Tot nu toe is echter het vergoedingsbeleid nog niet aangepast. Wethouder Van Haeften (D66) maakte duidelijk dat er in Haarlem een pilot gestart is, dat de uitkomsten daarvan ook voor Zandvoort leidend zullen zijn en dat er wellicht vergoeding voor deze vaktherapie mogelijk zal zijn, maar dan pas vanaf 2025. Op vragen van Mirko Gerrits, Mira Schrijnemaekers (beiden van de nieuwe lokale partij ZEE) en Jerry Kramer (Jong Zandvoort) welke extra informatie we dan nog kunnen verwachten uit die pilot, waarom we nu al niet meteen mee gaan doen met die pilot in plaats van nog langer wachten, en waarom we niet kijken naar andere gemeenten in het land waar die pilots al lang zijn uitgevoerd en deze vorm van jeugdhulp wel vergoed wordt, antwoordde van Haeften kortweg dat hij “het belang van de kinderen centraal stelt”, maar wel wil wachten op de uitkomsten van de pilot in Haarlem. Concreet betekent dit (helaas) dat als ouders een kind hebben met een jeugdhulpindicatie ze in Haarlem (en veel andere gemeenten in het land) wel een vergoeding kunnen krijgen, maar in Zandvoort niet.

Overlast
Het tweede pijnpunt is de problematiek van de overlast, met name de te verwachten overlast op toeristische piekdagen. Een delegatie van politie en handhaving was bij de vergadering aanwezig om het “klantgerichte beleid” toe te lichten. De politie focust op het zoveel mogelijk oppikken van signalen van burgers en ondernemers, het per week inventariseren van mogelijke knelpunten – bijvoorbeeld als er mooi weer is en veel drukte te verwachten valt – en het flexibel anticiperen op deze knelpunten. Vanuit vrijwel alle partijen werd daarop de vraag gesteld of er wel voldoende capaciteit is? Uit het antwoord van de politie bleek dat er op dit moment op 105 fte’s een tekort is van 8 fte aan openstaande vacatures bij de politie, en dat er daarnaast ook nog tekort aan menskracht is bij ordehandhavers (5,5 fte) en bij parkeerhandhaving (3,5 fte). In 2025 zal naar verwachting dit capaciteitsprobleem weer opgelost zijn. Ondertussen wordt er vooral druk gewerkt aan het luisteren naar en oppikken van signalen van burgers en ondernemers en wordt ook geprobeerd om door direct overleg met wijkagenten uit Amsterdam zo vroeg mogelijk de toestroom van ‘probleemjongeren’ uit Amsterdam in beeld te krijgen en daarop te anticiperen.
De burgemeester benadrukte ten slotte het belang van die intensieve contacten in de hoop om de overlast, die ook in de avonduren zeker weer te verwachten valt, zoveel mogelijk te beperken. We hopen er met hem maar weer het beste van.

Tekst: Pierre Winkler

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl

© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.
© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.