Skip to main content
Evenement aanmelden

Politiek zet stap vooruit in grote dossiers

By Redactie
Laatste update:

Voorzitter Moolenburgh opende dinsdagavond de raadsvergadering. Hij besteedde kort aandacht aan het vertrekkend raadslid Annemiek Lantman (VVD). Zij werd in oktober vervangen door Cisca Nederlof. Woorden van dank voor haar inzet, ook al was deze van korte duur. Lantman ontving een bosje bloemen.

Bij het vaststellen van de agenda sprak PvdA de wens uit om van punt 9, sloop passagepanden, toch een hamerstuk te maken. Met de overweging dat de partij nog altijd bezwaar heeft tegen de risico paragraaf waarin sociale woningbouw als financieel risico wordt genoemd. Daarop stak al snel Marco Deen (PVV) zijn hand op om aan te geven dat hij een hele inbreng heeft voorbereid die het bespreken waard is. Dus blijft het punt als bespreekstuk op de agenda.

Op verzoek van GroenLinks wordt wel akkoord gegaan met het bestemmingsplan Bentveld als hamerstuk op te nemen. Fractievoorzitter Karim El Gebaly kan zich voldoende vinden in de beantwoording van vragen over dit stuk door het college. Dan is het tijd voor de benoeming van twee nieuwe buitengewoon raadsleden. Kees Mettes werd allereerst
geïnstalleerd voor het CDA. Hij versterkt de fractie onder leiding van Kevin Stephan. Mettes was jaren lang actief voor het CDA Zandvoort als raadslid en fractieleider.

Daarnaast werd Ralph Weijers benoemd tot buitengewoonraadslid. Hij neemt de plaats in van Cisca Nederlof die vorige maand als raadslid werd beëdigd voor de VVD en er zo dus een plek vrij kwam binnen de fractie voor een schaduwraadslid.

Hamerslag
Vervolgens stond er een flinke lijst aan hamerstukken op de agenda. Deze zijn vanuit de commissie als zodanig doorgestuurd naar de raadsvergadering en behoeven geen nadere bespreking. Zo wordt de beïndiging van de
erfpacht van manege Rückert, verkoop voormalige Mariaschool en ook het bestemmingsplan Bentveld vastgesteld.

Discussie
Een van de twee bespreekstukken betreft de sloop van de passagepanden. Een al lang lopend dossier waar in deze periode eindelijk vooruitgang in lijkt te worden geboekt. Uit de inbreng van de PVV blijkt dat zij nog altijd
liever middeldure dan sociale huur terugzien op de plek van de passagepanden. “Risico wordt genomen dat de grondexploitatie geen kostendekkendheid waarborgt waarneer dit type van woningbouw wordt gerealiseerd
op deze A1-locatie.”

Verbazing blijkt bij Maaike Koper (PvdA). “Zorgen voor de woningen die nodig zijn, dat is de prioriteit. Grondexploitaties dekken zou geen doel maar een middel moeten zijn. Vasthouden aan de afspraak om bij elk
nieuwbouwproject 30% sociale huur te realiseren is van groot belang.”

Karim El Gebaly sluit zich hier namens GroenLinks bij aan en voegt eraan toe dat het stuk dat voorligt misschien niet perfect is, maar het wel van ‘betrouwbaar bestuur getuigt’ wanneer er eindelijk knopen worden
doorgehakt. “De Zandvoortse politiek kent al een te lange geschiedenis van vertragen en terugdraaien, zeker op dit dossier.”

CDA deelt de zorgen van de PvdA. Het zou dan ook een uitgangspunt moeten blijven om voldoende sociale huur te bouwen. Portefeuillehouder Peter Kramer gecomplimenteerd de wijze waarop de raad zojuist discussieerde. Hij kondigt
een notitie aan die begin volgend jaar de financiële risico’s uiteenzet op basis van een second opinion. Na stemming werd dit stuk unaniem aangenomen.

Daarna was het tijd voor alweer het laatste bespreekpunt. De meerjarenbegroting van de MRA leidde bij de commissie al tot twijfels. OPZ kondigde een amendement aan om duidelijk te maken dat zij niet akkoord gaan
met het proces waarbij de raad pas na dat de begroting al door de MRA is vastgesteld erover kon beslissen. Vooral het behoorlijke bedrag voor een zogeheten ‘aanjaagbudget’ zorgde voor vraagtekens door onduidelijke
besteding.

Bruno Bouberg Wilson kwam hier dinsdagavond op terug. Hij zei inmiddels, na reactie van het college kort voor de vergadering, voldoende vertrouwen te hebben in de wijze waarop de verantwoordelijk
portefeuillehouder deze kwestie aanvliegt. Na overleg met zijn coalitiegenoten kwam Bouberg Wilson tot het besluit het amendement niet in stemming te brengen.

Bij een navraagronde van de PVV blijkt dat de VVD nog altijd in een tweestrijd blijkt te zitten over het niet indienen van het amendement. CDA zegt anders voor te hebben gestemd. Jong Zandvoort benadrukt wederom
de goede discussie die ontstaat. Maar er moet tegelijkertijd ook rekening gehouden worden met het geringe aandeel van Zandvoort binnen de netwerkorganisatie MRA, stelt de partij. In een reactie op de PvdA zegt Jerry
Kramer ‘pick your battles’. Waarmee hij doelt op het feit dat er veel grote belangen te vervullen zijn binnen de MRA zoals het onderhouden van goed regionaal vervoer.

Portefeuillehouder David Moolenburgh neemt de wensen van de raad om deze op een juiste manier te betrekken bij een volgende keer ter harte. Hij zegt ook een toezegging te hebben gehad in gesprekken met de
MRA, dat het proces beter moet verlopen.

Tenslotte stemt iedereen voor het stuk, behoudens de PVV die om bekende principiele redenen überhaupt tegen de MRA is. De raadsvergadering wordt zorgvuldig afgesloten met het akkoorderen van de ingekomen
post en het vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 26 oktober. Om stipt negen uur sluit de voorzitter de vergadering. Volgende maand keert de volksvertegenwoordiging nog twee keer terug in
commisieverband en als gemeenteraad. Daarna is het alweer tijd voor het kerstreces.

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl